Máš na to hlavu?
Poď študovať

Krajinné inžinierstvo

Štúdium u nás ti bude vonať

Pozrieť video

Čo týmto štúdiom získaš?

Po absolvovaní štúdia sa
staneš odborníkom v oblasti krajinného inžinierstva.

Súčasne nadobudneš zručnosti v oblasti informačných technológií, CAD projektovania a GIS. Budeš vedieť analyzovať, hodnotiť a posudzovať rôzne aktivity v krajinnom priestore na reguláciu vodného režimu krajiny vhodnými opatreniami.

Taktiež môžeš pracovať:

  • v projektových, investorských a dodávateľských organizáciách v štátnej a súkromnej sfére
  • v oblasti správy a prevádzky vodohospodárskych zariadení
  • v inštitúciách verejnej správy
  • v komerčnej sfére
  • na pozemkovom, lesnom, odpadovom, katastrálnom odbore
  • v odbore životného prostredia
  • v poradenských službách
  • v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami
  • v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo

Alebo sa môžeš vybrať vlastnou cestou

Taktiež si môžeš založiť vlastný biznis, ako to urobili ďalší úspešní ľudia s podobným
zameraním a rovnakým šiestym zmyslom.

Podmienky prijatia na štúdium Krajinného inžinierstva:

K prijatiu ti stačí zaslať prihlášku.

Výber študentov prebieha na základe študijného priemeru z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch strednej školy.

Forma dĺžka štúdia:

denná - 3 roky
externá - 4 roky

Termín podania prihlášky:

Prihlášku treba odoslať poštou najneskôr do 14. 06. 2019 na adresu fakulty alebo online.
Podaj prihlášku
Viac informácií tu.